Obchodné podmienky

Obchodné podmienky spoločnosti PESMENPOL spol. s r. o. pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku elektronicky, platné v elektronickom internetovom obchode www.pesmenpol.sk

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

a) Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim:

PESMENPOL spol. s r. o.
so sídlom: Prešov, Železničiarska 16, PSČ: 080 01
IČO: 36 507 881,
DIČ: 2022036137,
IČ DPH: SK 2022036137,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, vložka číslo 16457/P

Bankové spojenie:
UniCredit Bank,
č. účtu: 6626007009/1111,
IBAN: SK0311110000006626007009
SWIFT: UNCRSKBX

(ďalej len „spoločnosť PESMENPOL“ alebo „PESMENPOL“ alebo „predávajúci“) pri uzatváraní kúpnych zmlúv prostredníctvom internetu, ktoré budú uzatvorené cez elektronickým obchodný systému miestnený na webovom sídle www.pesmenpol.sk (ďalej len obchod).

b) E-Shop / obchod je elektronický internetový obchod spoločnosti PESMENPOL umiestnený na webovom sídle www.pesmenpol.sk, ktorý umožňuje nakupovanie tovaru z aktuálnej ponuky tovarov ponúkaných spoločnosťou PESMENPOL na uvedenom webovom sídle.

c) Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba spotrebiteľ, alebo podnikateľ (ktorý je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka), ktorý po vlastnej autorizácii odoslal elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

d) Oprávnenou osobou je osoba, odlišná od kupujúceho, uvedená v záväznej objednávke ako osoba, ktorej má byť objednaný tovar odovzdaný. Uvedenie mena oprávnenej osoby v objednávkovom formulári sa považuje za jej splnomocnenie na prevzatie objednaného tovaru.

c) Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, ktorý obsahuje osobné informácie o kupujúcom, príp. oprávnenej osoby, označenie objednaného tovaru, kúpnu cenu objednaného tovaru vrátane DPH, miesto dodania, spôsob doručenia (prepravy) tovaru a cenu za doručenie (prepravu) tovaru do miesta dodania, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu .

d) Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

e) Obchodné e reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

f) Aktuálna ponuka tovaru. Aktuálna ponuka tovaru je ponuka tovaru zverejnená na webovom sídle www.pesmenpol.sk , ktorá obsahuje najmä textové označenie tovaru a informáciu o aktuálnej cene. Zmeny aktuálnej ponuky tovaru (vrátane cenových zmien) sú účinné od momentu ich zverejnenia na internetovej stránke www.pesmenpol.sk Na kúpne zmluvy uzavreté pred príslušnou zmenou aktuálnej ponuky tovaru sa táto zmena nevzťahuje.

g) Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor výkonu dozoru
tel. č.: 051/ 7721 597
fax. č.: 051/ 7721 596
e-mail: po@soi.sk


II. Povinnosti prevádzkovateľa

a) Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,

b) Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru (daňový doklad), príp. záručný list (ak ho výrobca poskytuje).

c) Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:
- za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu
- za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.


III. Povinnosti kupujúceho

a) Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.

b) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.


IV. Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

a) Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii (odoslaní) objednávky.

b) Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

c) Kupujúci môže zadať objednávku nasledujúcimi spôsobmi:
c1) v e-shope v sekcii Produkty si kupujúci vyberie tovar, klikne myšou na ikonu „Pridať do košíka“. Tovar sa vloží do nákupného košíka. Potom sa môže rozhodnúť, či chce nákup uzavrieť alebo pokračovať v nakupovaní. Po vyplnení fakturačných údajov a záväznom potvrdení objednávky dostane spätné potvrdenie o prijatí objednávky spolu so zálohovou faktúrou a sumarizáciou objednaného tovaru na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol;
c2) tovar si môže kupujúci objednať aj e-mailovou správou zaslanou na adresu obchod@pesmenpol.sk. V správe kupujúci uvedie názov a kód tovaru, objednávané množstvo, kontaktné údaje a doručovaciu adresu. Odoslaním objednávky formou e-mailovej správy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP a akceptuje ich.

d) Pri objednávke s hodnoutou menej ako 10 € s DPH si predávajúci vyhradzuje právo odmietnuť návrh na uzavretie zmluvy.

e) Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom s označením "Prijatie objednávky", na adresu udanú zákazníkom pri registrácii. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.

f) Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

g) Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky.

V prípade, že kupujúci uhradil objednávku platbou vopred, prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu, alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

Objednávku nie je možné stornovať u tovarov vyrábaných alebo objednaných priamo pre kupujúceho, pokiaľ už objednávka bola odsúhlasená, potvrdená kupujúcim a zadaná výrobcovi.

h) K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza telefonickým, alebo e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany prevádzkovateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

i) Objednávkou kupujúci tiež:
- vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré upravujú právny vzťah vznikajúci uzavretím Kúpnej medzi kupujúcim a predávajúcim, a plne so všeobecnými obchodnými podmienkami súhlasí,
- vyhlasuje, že bol poučený o možnosti odstúpiť od zmluvy,
- udeľuje bezvýhradný súhlas so spracovaním a použitím svojich osobných údajov v súlade so zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre interné účely spoločnosti PESMENPOL, a v prípade, ak objednávateľ uvádza aj údaje tretej osoby oprávnenej prevziať tovar, že tak robí iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami v týchto VOP,
- vyhlasuje, že všetky ním uvedené údaje sú pravdivé.


V. Odstúpenie od zmluvy

a) Kupujúci - spotrebiteľ (ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní od uzatvorenia zmluvy, alebo prevzatia tovaru v zmysle § 7, odst. 1 zákona č. 102/2014 Z.z., ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

b) Predávajúci doporučuje Kupujúcemu pre splnenie si povinnosti pre Odstúpenie od zmluvy oznámiť potrebné náležitosti Predávajúcemu vyplnením a odoslaním elektronického formulára Odstúpenie od zmluvy priamo zo stránok internetového obchodu www.pesmenpol.sk, alebo vytlačením z formátu PDF a zaslaním Predávajúcemu - Odstúpenie spotrebiteľa od zmluvy. O prijatí a akceptovaní odstúpenia od zmluvy bude kupujúci vyrozumený e-mailom zo strany Predávajúceho bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od obdržania ohlásenia. V odvolaní objednávky ako aj odstúpení od zmluvy kupujúci je povinný uviesť meno a priezvisko, resp. názov právnickej osoby, e-mail, číslo objednávky, popis objednaného tovaru a dôvod odvolania. Pre zachovanie právnej istoty a preukázateľnosť odvolania objednávky, resp. odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný odvolanie objednávky, resp. odstúpenie od zmluvy zaslať predávajúcemu písomne na adresu Železničiarska 16, Prešov 080 01, alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adresu obchod@pesmenpol.sk.

c) Kupujúci - spotrebiteľ doručí tovar a originálny doklad o kúpe pokiaľ možno v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad na adresu prevádzkovateľa: PESMENPOL spol. s r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov, Slovenská republika. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli.

d) Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 14 dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu.

e) Akákoľvek zmena objednávky po uzavretí Kúpnej zmluvy je návrhom na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy a je možná len po vzájomnej dohode kupujúceho a predávajúceho. Návrh na zmenu obsahu Kúpnej zmluvy nie je predávajúci povinný prijať.

f) V prípade, že kupujúci Odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru alebo jej časť v lehote do 14 dní odo dňa prijatia oznámenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim alebo poštovou poukážkou, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. V prípade odstúpenia od zmluvy zo strany kupujúceho do expedície tovaru, predávajúci neúčtuje žiadne penále ani iné poplatky.

g) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.

h) Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
-
objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,
- ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
- ak má podozrenie, že ide o poškodzovanie prevádzkovateľa zo strany kupujúceho, a to najmä úmyselným bezdôvodným a neoznámeným nepreberaním zásielok, ako aj iných dôvodov, ktoré zapríčinili z neplnenia si záväzkov zo strany kupujúceho prevádzkovateľovi akúkoľvek finančnú škodu.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vopred mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

i) Po odstúpení od zmluvy je predávajúci povinný:
- prevziať tovar späť od kupujúceho, pričom kupujúci je povinný zaslať tovar na adresu: Železničiarska 16, Prešov 080 01. Kupujúci je povinný tovar zaslať predávajúcemu ako balík doporučenou zásielkou – náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. V prípade, že kupujúci tovar pošle predávajúcemu na dobierku, predávajúci nie je povinný tovar prevziať - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný do balíka priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý mu bol poslaný s tovarom a kópiu ústrižku od doručovateľa.
- vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy kúpnu cenu zaplatenú za tovar.

j) Predávajúci si vyhradzuje právo zadržať vrátenie kúpnej ceny až do momentu vrátenia tovaru. V prípade vrátenia poškodeného tovaru, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o náhradu škody spôsobenej na tovare. Pohľadávka predávajúceho na náhradu škody zanikne započítaním oproti pohľadávke kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny. Kúpna cenu, resp. jej zvyšok po znížení o náhradu škody vráti predávajúci kupujúcemu bankovým prevodom na ním určený účet, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.

k) Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z nasledovných dôvodov:
- ak pri platbe na účet predávajúceho kupujúci nezaplatil kúpnu cenu,
- ak kupujúci neprevezme objednaný tovar od kuriéra v dohodnutom termíne z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho,
- ak kupujúci neprevezme objednaný tovar na príslušnej pošte v stanovenej odbernej lehote,
- ak aj napriek všetkému úsiliu predávajúceho, ktoré možno od nej požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar, najmä z dôvodu, že tovar bol vypredaný, už sa nevyrába alebo nedodáva a nie je v možnostiach predávajúceho inak ho zaobstarať,
- ak sa výrazným spôsobom zmenila cena, za ktorú predávajúci tovar nakupuje.


VI. Dodacie podmienky a termíny

a) Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.

b) Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.

c) Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty uvedenej pri každom tovare (spravidla v nasledujúci pracovný deň po prijatí elektronickej objednávky), najneskôr však do 30 dní od akceptovania objednávky. Ak by doba pre dodanie tovaru bola dlhšia, kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

d) Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške.

e) Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie.

f) V prípade, ak si kupujúci po telefonickom alebo emailovom akceptovaní objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

g) Dodacia lehota, v ktorej je predávajúci povinný dodať kupujúcemu tovar, je uvedená v potvrdení objednávky (zvyčajne 5 až 14 pracovných dní odo dňa zaplatenia celej kúpnej ceny). Pokiaľ nie je v potvrdení objednávky uvedené inak, zaväzuje sa predávajúci dodať tovar kupujúcemu najneskôr v lehote 21 dní od zaplatenia celej kúpnej ceny tovaru.

h) S rôznymi spôsobmi dodania tovaru, resp. jeho prepravy do miesta dodania sa spájajú odlišné dodacie lehoty. Pri výbere spôsobu dodania tovaru je kupujúcemu poskytnutá vždy informácia, aká dodacia lehota sa s daným spôsobom prepravy spravidla spája.

i) Dodacia lehota začne plynúť od pripísania celkovej výšky kúpnej ceny na účet predávajúceho za podmienky, že kupujúci pri platení uviedol správny variabilný symbol. V prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu začína dodacia lehota plynúť až od dňa priradenia platby k objednávke kupujúceho.

j) Miestom dodania je adresa, ktorú kupujúci uviedol v objednávke ako miesto dodania a predávajúci ju ako miesto dodania potvrdil. V prípade pochybností o mieste dodania je miestom dodania sídlo predávajúceho.

k) Spôsob prepravy tovaru do miesta dodania si môže kupujúci vybrať v procese objednávania tovaru po označení tovaru a zadaní miesta dodania.

l) Spôsoby prepravy tovaru do miesta dodania sú:
- Poštová preprava – Slovenská pošta,
- Preprava kuriérom – UPS
- Po dohode predávajúceho a kupujúceho aj vlastnou dopravou spoločnosti PESMENPOL.

m) Poštovné a balné predávajúci v prípade reklamácie tovaru nevracia.

n) Poštovné, resp. prepravné sa vzťahuje iba na zásielku tovaru v rámci Slovenskej republiky. Pri objednávkach z iných krajín Európskej únie sa poštovné/prepravné stanovuje individuálne, v závislosti od krajiny kam sa tovar zasiela a hmotnosti zásielky. Podrobnejšie informácie predávajúci poskytne na vyžiadanie na obchod@pesmenpol.sk.


VII. Cena dopravy tovaru

a) Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Ceny dopravy a balného sú uvedené na stránke Cenník dopravy. Ceny dopravy sú konečné, vrátane DPH.

b) Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu e-mailom do 24 hodín od zaslania objednávky.

c) Za tovar do hmotnosti 6 kg a objeme do 0,6 m3 predávajúci účtuje poštovné a balné 3,- €. Pri nadrozmerných tovaroch predávajúci účtuje prepravné a balné vo výške 1,- € za každý kilogram tovaru. Pri objednávke tovaru nad 999,- € s DPH je prepravné a balné v cene tovaru.


VIII. Nedoručené zásielky - neprevzaté zákazníkom

a) Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.

b) Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred (bankový prevod), k čomu bude kupujúcemu zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra.

c) Pokiaľ kupujúci v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom.

d) Ďalšie nákupy Kupujúceho prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred.

e) Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo oprávnenej osobe v mieste dodania. Dodanie a prevzatie tovaru je kupujúci povinný písomne potvrdiť pri prevzatí tovaru. Účtovný doklad – faktúra slúži pre kupujúceho ako dodací list a zároveň aj ako záručný list.

f) Záväzok predávajúceho dodať tovar sa považuje za splnený aj v prípade, ak predávajúci bol pripravený odovzdať tovar kupujúcemu v dohodnutom mieste a čase, resp. ak mu v ňom umožní prevzatie tovaru a kupujúci si tovar neprevzal z iných dôvodov ako sú dôvody na strane predávajúceho.

g) V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme a tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v bode 10.9. a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a balné súvisiace s neúspešným dodaním tovaru.


IX. Kúpna cena a spôsob platby

a) Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné - vrátane DPH. Cena za použitie prostriedkov komunikácie je 0,00 €. Kúpna cena za objednaný tovar je uvedená v aktuálnej ponuke tovaru, v objednávke, ako aj v potvrdení objednávky, ktoré je prijatím návrhu na uzavretie zmluvy zo strany predávajúceho. Kúpna cena je pri tovare uvedená vrátane DPH a aj bez DPH. Konečná cena tovaru je cena vrátane DPH v mene Euro.

b) Doba platnosti cenovej akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.

c) Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru zo skladu predávajúceho do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania, ktorý si kupujúci zvolil.

c) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť.

d) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa. Po uzavretí Kúpnej zmluvy sa kupujúci zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a prepravné vyúčtované v zálohovej faktúre, ktorú predávajúci kupujúcemu zaslal spolu s prijatím návrhu na uzavretie zmluvy, a to do dňa splatnosti uvedeného na zálohovej faktúre. Riadnu faktúru – daňový doklad, ktorý slúži aj ako dodací list, odošle predávajúci spolu s tovarom.

e) Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:
- pri dobierke - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri prevzatí na pošte, alebo od kuriéra
- bankovým prevodom na účet vedený v UNICREDIT banke

Číslo účtu: 6626007009/1111
IBAN: SK0311110000006626007009
SWIFT: UNCRSKBX

Údaje pre platbu prevodom sa nachádzajú v e-mailovej správe potvrdzujúcej prijatie objednávky. Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí vopred, prevodom na účet prevádzkovateľa.

f) Záväzok kupujúceho zaplatiť kúpnu cenu je splnený momentom pripísania kúpnej ceny na účet predávajúceho uvedený v potvrdení objednávky. Pri platbe na účet predávajúceho sa kupujúci zaväzuje uviesť správny variabilný symbol uvedený v potvrdení objednávky. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade uvedenia nesprávneho variabilného symbolu nemusí elektronický systém priradiť pripísanú platbu k jeho objednávke. Neuvedenie alebo uvedenie nesprávneho variabilného symbolu pri platbe na účet predávajúceho je vždy na ťarchu kupujúceho.


X. Záručná doba, riešenie reklamácii, doklady

a) Záručná doba pri nových výrobkoch je štandardne 24 mesiacov a vzťahuje sa na kúpnu zmluvu uzatvorenú so kupujúcim,. v prípade kompletných športových zariadení 36 mesiacov. V prípade ak ide o kompletné športové zariadenia, pri ktorých sa vyžaduje montáž, predávajúci poskytuje 36 mesačnú záručnú dobu len ak bola montáž vykonaná certifikovanými pracovníkmi predávajúceho. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Ako záručný list slúži účtovný doklad. Kupujúci je osobou, ktorý pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka a nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

b) Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

c) Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou a neprimeraným zaobchádzaním, resp. vystavovaním extrémnym a neobvyklým podmienkam na ktoré nie je výrobok určený a je aj v rozpore s návodom výrobcu. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neoprávneným zásahom, v dôsledku použitia tovaru na iné než určené účely, nevhodným skladovaním, neodbornou montážou, mechanickým poškodením, ktoré nie je spôsobené opotrebovaním vzniknutým obvyklým používaním, nadmerným zaťažením výrobku (v rozpore s predpismi, príp. s doporučením výrobcu), živelnými pohromami alebo vyššou mocou.

d) Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho zodpovednosť za vadu tovaru týkajúcu sa len tovaru, ktorý vykazuje vady, za ktoré zodpovedá výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Riešenie reklamácií sa riadi REKLAMAČNÝM PORIADKOM, ktorý je súčasťou obchodných podmienok a je uverejnený na stránke Reklamačné podmienky.

e) Viditeľne poškodenú zásielku s objednaným tovarom kupujúci nie je povinný prevziať od prepravcu, ktorý zabezpečuje dodanie tovaru. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Nekompletnosť zásielky alebo poškodenie tovaru je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu do 24 hodín od prevzatia zásielky e-mailom na adresu obchod@pesmenpol.sk alebo telefonicky v pracovné dni na tel. č. +421 51 7721 083. Neskoršie reklamácie nekompletnosti zásielky alebo mechanického poškodenia výrobku nemusia byť uznané.

f) Reklamácie sa riešia telefonicky na tel. č. +421 51 7721 083, alebo e-mailom na adrese obchod@pesmenpol.sk. Reklamovaný tovar kupujúci doručí predávajúcemu osobne alebo odošle na adresu sídla predávajúceho - Železničiarska 16, Prešov 080 01. Kupujúci je povinný tovar zaslať ako balík doporučenou zásielkou. Náklady na zaslanie tovaru predávajúcemu znáša kupujúci. V prípade, že kupujúci reklamovaný tovar pošle predávajúcemu na dobierku, predávajúci nie je povinný tovar prevziať - náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Kupujúci je povinný do balíka priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý mu bol poslaný s tovarom, kópiu ústrižku od doručovateľa a uviesť dôvod reklamácie. Po obdržaní reklamovaného tovaru, predávajúci bezodkladne kontaktuje kupujúceho e-mailom alebo telefonicky za účelom rýchleho riešenia reklamácie. V prípade oprávnenej reklamácie, predávajúci reklamovaný tovar kupujúcemu vymení kus za kus, prípadne vymení podľa dohody s kupujúcim za iný tovar (do hodnoty reklamovaného tovaru) alebo vráti kupujúcemu kúpnu cenu tovaru. Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamovaného tovaru. O výsledku reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho bezprostredne po ukončení reklamačného konania na e-mailovú adresu kupujúceho a spolu s tovarom bude kupujúcemu doručený aj reklamačný protokol.XI. Poskytnutie osobných údajov

a) Zmluvné strany sa dohodli, že pre uzatvorenie kúpnej zmluvy je Kupujúci povinný oznámiť prevádzkovateľovi v registračnom alebo objednávkovom formulári svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

b) Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci, v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť prevádzkovateľovi pre uzatvorenie kúpnej zmluvy svoje obchodné meno, adresu sídla, vrátane PSČ, IČO, DIČ, IČ DPH (ak mu bolo pridelené) kontaktnú osobu, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Vyššie uvedené údaje sú nutné pre identifikáciu kupujúceho a budú použité k realizácii zúčtovania platby za nakúpený tovar a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje nebudú inak poskytnuté tretej strane.

Všetky v súčasnosti ponúkané formy elektronického bankovníctva e-shopu www.pesmenpol.sk (platenia za tovar cez internet) sú realizované priamo na stránkach banky kupujúceho, ktorá poskytne prevádzkovateľovi iba informáciu o úspešnosti či neúspešnosti platby s menom, prípadne číslom účtu (potrebné pre identifikáciu správnej platby a v prípade potreby pre jej vrátenie). V prípade súhlasu so zasielaním informačného newslettra aj pre zasielanie aktuálnej ponuky a komerčných informácií prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) so súhlasom adresáta.

Aktualizáciu osobných údajov:
môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

c) Využívaním internetového obchodu www.pesmenpol.sk kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o ňom a o jeho nákupoch v znení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu prevádzkovateľovi.

Zrušenie registrácie a zákaznického konta:
kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu u prevádzkovateľa a to zaslaním e-mailu na kontaktnú adresu obchod@pesmenpol.sk. Zákaznícke konto bude deaktivované a kupujúci bude informovaný e-mailom. Všetky osobné, zákazníkom poskytnuté údaje budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané v lehote 1 mesiaca.


XII. Záverečné a prechodné ustanovenia

a) Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak sú medzi oboma zmluvnými stranami dohodnuté iné samostatné obchodné podmienky.

b) Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.

c) Právne vzťahy založené kúpnou zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami kúpnej zmluvy (t.j. obsahom objednávky a potvrdenia objednávky), ustanoveniami týchto VOP, príslušnými ustanoveniami občianskeho zákonníka alebo obchodného zákonníka, pričom ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov a ustanovenia týchto VOP majú prednosť pred dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov.

d) V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto VOP je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení týchto VOP, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení kúpnej zmluvy alebo týchto VOP je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým platným ustanovením, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere plniť účel pôvodného ustanovenia.

e) Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

f) Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.pesmenpol.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 1.10.2016. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Prihláste sa k odberu nášho newslettera

Sledujte nás na Facebooku

Nájdite nás na Mape