Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok spoločnosti PESMENPOL spol. s r. o. pre kúpne zmluvy uzavreté na diaľku

Tento reklamačný poriadok zabezpečuje podmienky zodpovednosti za vady predaného tovaru a ich uplatnenie si kupujúcim v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení v internetovom obchode www.pesmenpol.sk (ďalej len predávajúci).

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je dokument vymedzujúci základné záručné podmienky a pravidlá pre reklamovanie tovaru, vymedzuje vzťahy a pravidlá pre záručné a prípadne pozáručné opravy tovaru.

Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky a to:
Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku
Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa
Zákon č. 22/2004 o Elektronickom obchode
Občiansky zákonník

Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že bol s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámený a porozumel všetkým jeho ustanoveniam.

2. Kontrola tovaru pri prevzatí

Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po doručení. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané.

V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná, informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle +421 51 7721 083 alebo e-mailom na adrese obchod@pesmenpol.sk.

3. Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim, alebo ním poverenou osobou a platí 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii).

Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku.

Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom.

Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia.

Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou.

Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim.

Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

4. Zasielanie tovaru na reklamáciu a jeho preberanie

Kupujúci doručí predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný alebo vrátený tovar doporučujeme kupujúcemu v prípade zasielania prepravcom zasielať ako poistenú a doporučenú zásielku.

Tovar určený na reklamáciu je potrebné doručiť na adresu:

PESMENPOL spol. s r.o.
Železničiarska 16
080 01 Prešov
Slovenská republika

V mieste určenom pre zasielanie reklamácii tovaru je predávajúci povinný podľa všeobecných obchodných podmienok zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať a prijímať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

5. Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

a) Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru, v ktorom dostatočne označí kupujúceho, tovar i vady tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie predávajúci informuje kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

b) Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:
- doručenie reklamovaného tovaru
- oznámenie o uplatnení reklamácie
- kópia dokladu o nákupe – faktúra (kópia)

c) Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.

d) Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
- odovzdaním opraveného tovaru,
- výmenou tovaru,
- vrátením kúpnej ceny tovaru,
- vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
- odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

e) V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. aj stanovisko autorizovanej osoby (súdny znalec registrovaný v danom odbore) alebo osoby určenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.

f) O výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom aj doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie ukončené.

g) Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

6. Odstránenie závady

Počas záručnej doby zaistí predávajúci prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie závady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady po dohode s Kupujúcim vymeniť vadnú vec za bez závady, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou, alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku, podľa dohody s Kupujúcim

V prípade, že kupujúci požiada o odstránenie závady spôsobenej vlastným zavinením poškodeného výrobku, nejedná sa o záručnú reklamáciu, ale o „platenú opravu" mimo záručných podmienok. O výške nákladov na opravu bude zákazník vopred informovaný e-mailovou správou.

7. Záverečné ustanovenia

a) Tento reklamačný poriadok ako súčasť obchodných podmienok platí v znení, ktoré je uvedené na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.

b) Zaškrtnutím políčka pred odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v platnom znení v deň odoslania objednávky.

c) Prevádzkovateľ internetového obchodu www.pesmenpol.sk, si vyhradzuje právo na zmenu reklamačných podmienok bez predošlého upozornenia.

Tento reklamačný poriadok je platný od 01.10.2016.

Prihláste sa k odberu nášho newslettera

Sledujte nás na Facebooku

Nájdite nás na Mape